Výtopna - Railway Restaurant

Můj účet

1. Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

2. Reklamace

2.1 Právo z vadného plnění

V případě, že Kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

2.2 Uplatnění reklamace

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Kupující je v případě reklamace povinen kontaktovat Provozovatele a dohodnout si způsob vrácení zboží. Zboží, které bude vracet zpět, musí být v původním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Provozovatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. V případě poškození zásilky může dojít k zamítnutí reklamace.

Společně s výrobkem musí být zaslána také kopie nákupního dokladu (faktura), průvodní dopis s pokud možno co nejpřesnějším popisem závady (uveďte rovněž za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo, za jakých podmínek se závada projevuje apod.) a kontaktní údaje.

Reklamované zboží posílejte na adresu:
EFEF spol. s.r.o.
Omice 116
664 41 OMICE

2.3 Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Provozovatel nesplní smluvené podmínky.

Dále má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu).

Zboží musí být vráceno v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a obalovým materiálem. Pokud je tomu tak, bude finanční částka za zboží vrácena v plné výši.

V případě, že je zboží vráceno Provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je Kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Provozovatel je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže v některých případech od kupní smlouvy odstoupit, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Provozovateli, a to elektronicky na emailovou adresu shop@vytopna.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Náklady na přepravu zboží k Provozovateli nese v plné výši Kupující. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu s dokladem o platbě.

Vrácené zboží zašle Kupující na adresu Provozovatele:
EFEF spol. s.r.o.
Omice 116
664 41 OMICE

Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět, stejně tak zásilky, ze kterých není patrné proč k nám byly zaslány.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Právo Provozovatele na odstoupení

Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv do okamžiku převzetí zboží Kupujícím, zejména pokud dojde k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

Před odstoupením Provozovatel kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.